Articles

Radnym nie chciało się dyskutować?

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada wymóg podjęcia dyskusji podczas omawiania sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzielenia absolutorium wójtowi. Tego właśnie zabrakło podczas ostatniej sesji w Pomiechówku (23 kwietnia)

Najpierw Teresa Cieślińska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz uchwałę o udzieleniu absolutorium. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez wójta dokument i zaproponowała udzielenie absolutorium.
Potem Zofia Błońska, skarbnik gminy, odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu wójta i uchwale komisji rewizyjnej.
Następnie radni mieli przejść do debaty budżetowej.
- Przypominam, że wymogiem formalnym jest dyskusja nad absolutorium. W przeciwnym razie nasza uchwała może zostać odrzucona – poinformował przewodniczący rady A. Lenart.
Ponieważ jednak żaden radny nie kwapił się do zabrania głosu, A. Lenart sam przedstawił wymaganą informację, spełniając wymóg dyskusji.
Na koniec wójt Dariusz Bielecki przypomniał najważniejsze inwestycje z ubiegłego roku: rozpoczęto budowę hali sportowej i oczyszczalni ścieków, położono kanalizację w ulicach: Kilińskiego, Kupieckiej, Polnej i innych. Według informacji wójta, następne etapy będą realizowane w tym roku. Obszar Brody–Parcele, Pomiechówek i Pomiechowo jest w 99% skanalizowany.
Za udzieleniem absolutorium głosowało 9 radnych, troje wstrzymało się od głosu.
Tekst i foto: Marcin Giziński