Articles

Wójt musi ustąpić

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy ordynacji wyborczej odbierające bierne prawo wyborcze osobom karanym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego są zgodne z Konstytucją. Rada Gminy Czosnów powinna w związku z tym odwołać wójta Kręźlewicza

Przyczyną obecnych kłopotów wójta Czosnowa są wydarzenia, do jakich doszło na początku grudnia 2007 r. Tego dnia Antoni Kręźlewicz był na spotkaniu opłatkowym w Leoncinie. Przed bramą jego domu, podobno przypadkiem, znaleźli się policjanci ze stołecznej drogówki.
Zatrzymany przed domem
Wójt został zatrzymany, gdy siedział za kierownica własnego samochodu. Badanie alkomatem wykazało, że był pod wpływem alkoholu (0,4 promila). Później wyjaśniał na łamach Tygodnika Nowodworskiego, że tego dnia sam nie prowadził samochodu. W drodze powrotnej z Leoncina miała kierować jego żona, a wójt jedynie wsiadł, by wprowadzić auto na podwórko.
Warunkowe umorzenie
Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim 4 marca 2008 r. wydał wyrok, w którym warunkowo, na okres jednego roku, umorzył postępowanie karne wobec Antoniego Kręźlewicza. Wójt otrzymał jednak sankcje w postaci rocznego zakazu prowadzenia pojazdów oraz nawiązkę w wysokości 15 tys. zł na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka. Takie zakończenie sprawy, zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, miało oznaczać dla Kręźlewicza utratę stanowiska wójta.
Czy samorządowiec może być skazany?
W takim przypadku rada gminy powinna, na podstawie orzeczenia sądu, podjąć uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu wójta. Rada Gminy pomimo upomnień wojewody takiej uchwały nie podjęła, lecz wystąpiła z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, podobnie jak gminy Żelechów, Piaseczno i Dzieżgów, o zbadanie zgodności z Konstytucją zapisów ordynacji wyborczej, mówiących o wygaśnięciu mandatu samorządowców skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. Ostatecznie wnioski tamtych gmin zostały odrzucone, a TK miał rozpatrywać tylko połączone sprawy Czosnowa i Czarnej Dąbrówki.
Brzemienny wyrok
Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny 23 marca 2010 r. wydał wyrok w tej sprawie. Głosi on, że kwestionowane przez obie gminy przepisy ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są zgodne z Konstytucją RP. Tym samym osoby, wobec których wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego, powinny być pozbawione biernego prawa wyborczego do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Znajduje to również zastosowanie w procedurze stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Innymi słowy osoby skazane prawomocnym wyrokiem, choćby był to wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, nie mogą kandydować i pełnić funkcji radnego, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Rozstrzygnięcie to powinno więc oznaczać utratę funkcji przez wójta Czosnowa.
Wojciech Dobrowolski