Articles

Nie dzielimy miasta na części

Rozmowa z Krzysztofem Bisialskim, przewodniczącym Zarządu Osiedla nr 7 w Modlinie

- Co udało się obecnemu Zarządowi Osiedla osiągnąć, zmienić, poprawić?
Krzysztof Bisialski: - Działam w Zarządzie Osiedla na tyle długo, że myślę, iż dobrze znam jego problemy i bolączki. Powolutku większość problemów jest rozwiązywana. Budowane są wodociągi, wymieniane są rury doprowadzające wodę z azbestowych na stalowe. Modlin Stary skanalizowany jest już w około 90%. Intensywnie budujemy drogi i chodniki. Pozostało nam jeszcze do budowy i uzbrojenia kilka ulic, m.in. Malinowa, Sporna, Topolowa, Z. Dobrowolskiej, Forteczna. Są to drogi gruntowe,  przy których osiedlili się nowi mieszkańcy. W centrum Modlina wzdłuż starej zabudowy pozostały  do budowy ulice takie jak: Środkowa, Współczesna, Kolejowa, Żwirowa, Krótka, Piekarska. Remontu wymagają ulice Prusa i Kopernika.
Zarząd Osiedla składa corocznie wiele wniosków do budżetu miasta, wnioski te w miarę możliwości finansowych są realizowane. Każda inwestycja związana z budową czy rozbudową dróg wymaga najpierw wykupu gruntów od właścicieli, stworzenia dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę. Muszą być zachowane wszystkie procedury wymagane przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Działania te są czasochłonne, trwają niekiedy na przestrzeni lat. Pomimo tych wszystkich inwestycyjnych problemów uważam, iż nasze Osiedle wygląda coraz ładniej, a mieszkańcom żyje się wygodniej, lepiej, bo są położone równe chodniki, ulice skanalizowane i oświetlone nowoczesnymi latarniami.
Ostatnio zarząd osiedla zajmował się tematem gazyfikacji Modlina. Zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, na którym zapoznano ich z ofertą firmy proponującej doprowadzenie gazu do domów. Obecni na tym spotkaniu mieszkańcy wyrazili chęć podłączenia się do instalacji  gazowej. Na dzień dzisiejszy temat ten pozostaje jeszcze niezakończony, gdyż inwestycja ta uzależniona jest od ilości mieszkańców chętnych do przystąpienia do tego projektu oraz firmy, która będzie wykonywała budowę gazociągu.

- Jakie są  największe problemy Modlina Starego?
Poważnym  problemem jest brak budynku spełniającego rolę domu kultury, w którym mogłaby spotkać się nasza młodzież i rozwijać różne zainteresowania oraz seniorzy na partyjce szachów czy warcabów. Powstałyby tam kółka zainteresowań, prowadzona byłaby działalność kulturalna. Pierwotnie przeznaczony budynek pod tego rodzaju działalność nie spełnia wymogów jako budynek użyteczności publicznej, a  dostosowanie do tych potrzeb jest nieopłacalne, pochłonęłoby zbyt duże nakłady. Rada Miejska podjęła zatem decyzję o sprzedaży tej nieruchomości.
Istotnym problemem także jest brak zgody i niechęć mieszkańców do odsprzedaży swoich gruntów  na cele inwestycji drogowych. Opór mieszkańców opóźnia, czy nawet uniemożliwia proces inwestycji. Dotyczy to zwłaszcza ulicy Żwirowej, Krótkiej, Piekarskiej. Są to nadal drogi gruntowe i nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę bez uprzedniego ich poszerzenia.
Następnym zagadnieniem jest kontynuacja uzbrojenia terenu w wodociągi i kanalizację. Jest to sukcesywnie realizowane przez  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. W tym roku Spółka zakończy  budowę  kanalizacji przy ulicy Mieszka I, jednej z najstarszych ulic Osiedla. Ulica jest trochę zaniedbana, jej stan znacznie się pogorszył na skutek inwestycji prowadzonych w obrębie dworca kolejowego i przejazdów kolejowych. Po wykonaniu robót związanych z kanalizacją w ul. Mieszka I zaplanowano budowę chodników i ścieżki rowerowej.
Ze względu na złą jakość nawierzchni  murawy i dużej ilości znajdujących się tam kamieni, prowadzony jest także remont przeznaczonego  dla młodzieży boiska zlokalizowanego przy ulicy Mieszka  I.

- Czy to prawda, że problemy  Modlina Starego są załatwiane szybciej niż innych osiedli, dlatego że mieszka tam burmistrz i Pan, sprawując funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej?
- Myślę,  że wspólnie z burmistrzem nie dzielimy miasta na części, staramy się, aby wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej. Były w naszym mieście osiedla tak zaniedbane, że  potrzebowały niezbędnych inwestycji, aby można było tam normalnie żyć. Brakowało podstawowych elementów infrastruktury, takich jak wodociągi, kanalizacja, oświetlenie, utwardzone drogi i chodniki, Te wieloletnie zaniedbania są usuwane również w Modlinie Starym.
Pragnę tu podkreślić fakt, iż inwestycje prowadzone są w całym mieście - budujemy obiekty sportowe, basen,  boiska przy szkołach, dom kultury, budynek socjalny, dokonuje się rozbudowy i remontów szkół, budowane są chodniki, remontowanie ulice i ich oświetlenie. I trzeba mieć dużo złej woli, aby twierdzić, iż inwestujemy głównie w Modlinie Starym.
Często objeżdżam osiedle, na bieżąco reaguję na wszelkie negatywne zjawiska, począwszy od awarii oświetlenia ulicznego, zdewastowanych koszy na śmieci, dziury w drodze,  itp. itd. Wówczas kontaktuję się  ze służbami odpowiedzialnymi za usuwanie tego rodzaju zdarzeń. Może jestem na tyle przekonywujący, zgłaszając takie problemy, że są one niezwłocznie usuwane. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim za okazywaną pomoc, a mieszkańcom  i całej  Redakcji życzę dobrego roku 2010, udanej współpracy z Zarządem Osiedla i radnymi.
Zapraszam wszystkich mieszkańców Modlina na spotkania z Zarządem Osiedla, dzielnicowymi i  strażą miejską w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Zespole Szkół nr 3 o godzinie 18.00.

- Dziękuję za rozmowę.
Joanna Rostkowska