Articles

"Trzej osobnicy z powiatu"

Prezentujemy pytania, które Tygodnik Nowodworski wysłał do Starostwa Powiatowego w związku ze skargą Pana Cezarego Rogali

1. Według Cezarego Rogali, urzędniczka wydziału komunikacji, u której chciał złożyć zawiadomienie o otworzeniu punktu informacyjnego firmy „Mobilek” w NDM, przywitała go słowami, że zaśmieca ulotkami miasta.

Pytanie:
Czy Pani zdaniem nie jest to przekroczenie kompentencji urzędniczki?

2. Pracownica p. Rogali kilkakrotnie usiłowała złożyć w starostwie wniosek o wpis do rejestru i oświadczenie o prawdziwości danych. Za każdym razem wymagano od niej dodatkowych dokumentów, co pan Rogala odczytuje jako szykanowanie. Tym bardziej że tę procedurę stosował w innych powiatach i nigdzie nie spotkał się z takimi żądaniami (redakcja TN zadała to pytanie w wydziałach komunikacji kilku starostw; wszędzie powiedziano nam, że wniosek i oświadczenie są dokumentami wystarczającymi). Przypominam, że ostatecznie po osobistej interwencji p. Rogali wniosek i oświadczenie zostały przyjęte bez żądania dodatkowych dokumentów.

Pytanie:
Dlaczego najpierw kilkakrotnie nie chciano przyjąć wniosku i oświadczenia pana Rogali, a potem przyjęto je bez żadnych żądań?

3. Dwa dni po przyjęciu wniosku w punkcie informacyjnym Mobilka w NDMaz. pojawiła się niezapowiedziana kontrola. Takie kontrole mogą się odbywać w ściśle określonych przypadkach, m.in. w razie podejrzenia o przestępstwo. Poza tym, jak twierdzi pracownica Mobilka, kontrolerzy nie chcieli się wylegitymować, poprzestając na przedstawieniu się.
W sporządzonej notatce pokontrolnej urzędnicy piszą "podczas kontroli stwierdzono funkcjonujący Ośrodek Szkolenia Kierowców ..... bez zezwolenia". Z notatki nie wynika, na jakiej podstawie urzędnicy doszli do takiego wniosku.

Pytania:
O jakie przestępstwa jest (był) był podejrzewany pan Rogala i na podstawie jakich przesłanek?
Czy urzędnicy powinni się wylegitymować przed rozpoczęciem kontroli?
Na jakiej podstawie autorzy notatki doszli do wniosku, że w NDMaz. stwierdzono funkcjonujący Ośrodek Kierowców (....) bez zezwolenia?


Odpowiedź Starostwa:

Tygodnik Nowodworski

    W odpowiedzi na zadane przez „Tygodnik Nowodworski” w sprawie działalności prowadzonej przez Pana Cezarego Rogali wyjaśniam, że rozmowa do jakiej Pan nawiązuje pomiędzy pracownikiem Starostwa a przedsiębiorcą miała zupełnie inny charakter aniżeli wynika to z relacji Pana Rogali.
    Słowa wypowiedziane przez panią Jończyk miały w rzeczywistości inny wymiar i padły w luźnej rozmowie jako prywatne stanowisko Pani Jończyk. Nadmieniam, że ani rozmowa ani zachowanie Pana Rogali nie miały i nie mają wpływu na podejmowane decyzje.
    W sprawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę zaznaczam, że Pani Jończyk jest wieloletnim kompetentnym pracownikiem Starostwa i szczegółowo zna przepisy dotyczące działalności regulowanej prowadzonej przez Pana Rogalę w związku z czym trudno dać wiarę w opisany przebieg postępowania Pani Jończyk.
    Z relacji pracownika Starostwa wynika, że pracownica Pana Rogali zasięgała informacji w Starostwie w sprawie działalności związanej z prowadzeniem ośrodka szkolenia kierowców, kontrolowaniem przedsiębiorcy i wymaganymi do złożenia dokumentami podczas prowadzenia tych czynności.
    Słowa Pani Jończyk zostały z pewnością zrozumiane niewłaściwie, doszło więc do niewłaściwej interpretacji wypowiedzi bądź do niewłaściwego przekazania uzyskanych informacji.
    Ubolewać należy jedynie, że Tygodnik Nowodworski nie zwrócił się z przedmiotowym pytaniem również do właściwego w tym przypadku Wydziału Starostwa Powiatowego.
    Nadmieniam nadto, że każdy interesant ma pełne prawo do złożenia swego wniosku w Punkcie podawczym Starostwa bez względu na treść, żądanie i załączone dokumenty, a urzędnicy zatrudnieni w Starostwie po zadekretowaniu poczty udzielają odpowiedzi w części merytorycznej na każde wystąpienie.
    W odpowiedzi na pytanie 3 wyjaśniam, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095 ze zmianami) kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Obowiązek ten nie dotyczy organów dokonujących kontroli w przypadkach gdy:

1) kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej; 2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
3) kontrola jakości paliw jest przeprowadzana na postawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976);
4) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.4));
5) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
6) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione.
    

    W związku z zaistnieniem przesłanek wynikających z przytoczonego art. kontroli można było dokonać bez zawiadomienia o niej.
    Oświadczenie pracownicy składającej oświadczenie jak w pkt 3 należy uznać za oszczerstwo.
    Pracownicy po przedstawieniu się i wylegitymowaniu przedłożyli do wglądu posiadane upoważnienia.
    Z notatki sporządzonej w dniu kontroli wynika jednoznacznie, że przedsiębiorca prowadzi ośrodek szkolenia kierowców. Pracownica składająca wyjaśnienie potwierdziła fakt prowadzenia biura pod wskazanym adresem, przyjmowania opłat oraz rejestracji uczestników kursu co nie ma się ni jak do punktu informacyjnego. Ponadto dowodzą tego ulotki rozpowszechniane przez przedsiębiorcę.
    Starosta prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność regulowaną tego typu w którym nie znajdował się na dzień kontroli Ośrodek Szkolenia Kierowców „Mobilek” co stanowi odpowiedź na Pańskie ostatnie pytanie.
Starosta Nowodworski nie zna odpowiedzi na pytanie czy Pan Rogala jest bądź był podejrzewany o popełnienie przestępstwa i nie jest właściwy do rozstrzygania w tym temacie.
    Informuję ponadto, że Starostwo Powiatowe korespondowało z Panem Rogalą i informowało o działaniu niezgodnym z ustawą. Jednakże mimo wysłanych informacji przedsiębiorca nie podjął działań zmierzających do natychmiastowego uregulowania działalności.

Jarosław Filipiak
Kierownik Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych