Articles

Wnioski poszły, czekamy na decyzje

Podczas wrześniowej sesji rady miasta burmistrz Jacek Kowalski przedstawił analizę możliwości pozyskiwania przez gminę środków unijnych i tych z funduszy krajowych. Na 14 przygotowanych wniosków odrzucony został tylko jeden

Połowa złożonych lub będących w przygotowywaniu wniosków skierowana jest do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Oznacza to, że Nowy Dwór nie boi się skomplikowanej procedury i dużego prawdopodobieństwa odrzucenia swoich projektów. Tym bardziej, że większość z nich przeszła pozytywnie wstępny etap procedury. Oto wykaz poszczególnych zadań i stan ich realizacji.
* Poprawa dostępności dzielnicy przemysłowej (Okunin – przyp. Red.) poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej. Wniosek przeszedł ocenę formalną pozytywnie. Obecnie miasto czeka na wynik oceny merytorycznej.
* Nowodworskie Centrum Sportu – wsparcie procesów rozwoju turystyki przez stworzenie centrum umożliwiającego kompleksową obsługę ruchu turystycznego na bazie Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po uzupełnieniu wniosku władze oczekują na wynik oceny formalnej.
* Cyfrowe miasto przyszłości – budowa sieci teleinformatycznej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Ten wniosek został odrzucony.
* Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego – nowy wymiar życia publicznego. Uzupełniony wniosek, gmina czeka na wynik oceny formalnej.
* A jednak można – rewitalizacja obiektu powojskowego w Modlinie Twierdzy na potrzeby Lokalnej Organizacji Turystycznej. Wspólnie z LOT został złożony wniosek. Po uzupełnieniu karty wniosku trwa oczekiwanie na wynik oceny formalnej.
* Budowa Sali Sportowo – Widowiskowej stanowiącej zaplecze dla jednej z największych placówek oświatowych w Nowym Dworze Mazowieckim jakim jest Zespół Szkół w Modlinie Twierdzy. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem tego wniosku. Ostateczny termin złożenia dokumentów mija 11 stycznia 2010 r.
* Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – urzędu miasta oraz wszystkich placówek oświatowych. Trwają prace nad przygotowaniem wniosku. Ostateczny termin złożenia dokumentów mija 11 stycznia 2010 r.
* Budowa kompleksu sportowego przy ul. Gen. J. Bema 312, czyli sławny „Orlik 2012”. Władze miasta oczekują na podpisanie umowy z Ministerstwem Sportu i turystyki oraz Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Każdy z partnerów finansuje inwestycję w 1/3.
* Budowa kompleksu sportowego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 na ul. Młodzieżowej 3 – kolejny Orlik. Podobnie jak w poprzednim przypadku trwa oczekiwanie na podpisanie stosownej umowy.
* Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. J. Kaszewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi krajowej nr 85 do miejscowości Bronisławka w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, popularnych „schetynówek”. Obecnie trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz złożeniem wniosku. Termin upłynął 30 września. Jest zezwolenie na budowę wydana przez starostwo powiatowe w Nowym Dworze Maz.
* Budowa lokalu socjalnego. Podpisano już umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na współfinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Wsparcia, Tworzenia Lokali Socjalnych i Mieszkań Chronionych.
* Aktywność lekarstwem na wykluczenia z Programu Operacyjnego „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gmina oczekuje na wynik oceny merytorycznej.
* Chcę się uczyć, chcę mieć lepszą przyszłość. Urząd miasta udzielił pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosku przez Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Długiej do Programu Operacyjnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Trwa oczekiwanie na wynik oceny formalnej.
* Nowodworskie Okno na świat – pokolenie eInclusion w ramach Programu Operacyjnego „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInklusion”. Wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych starostwa powiatowego przygotowano wniosek, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną jak i merytoryczną. W chwili obecnej trwają prace nad przesłaniem załączników i podpisaniem umowy o współfinansowaniu projektu.
Opisany stan rzeczy dotyczy dnia 22 września.
Marcin Giziński