Articles

Pieniądze z czynszów do gminy

Radni z komisji komunalnej są usatysfakcjonowani. Władze miasta przedstawiły projekt umowy z Zarządem Bloków Komunalnych. Pozostałe spółki miejskie też są dobrze zarządzane

Wielokrotnie podczas posiedzeń komisji komunalnej poruszany był problem zarządzania spółką ZBK i jej rozliczaniem z gminą. Spółka w imieniu miasta zarządza i administruje budynkami komunalnymi i mieszkaniami niewykupionymi na własność. 
Podczas poprzedniego (25.09.) posiedzenia komisji prezes ZBK Anna Rutkowska i zastępca burmistrza Janusz Mikuszewski przedstawili projekt nowej umowy o zarządzanie miejskim zasobem komunalnym.
Przedstawiony projekt zwiększa kontrolę rady miejskiej nad działaniami spółki, szczególnie w zakresie planowania i finansowania remontów. Radni doczekali się wreszcie, aby pieniądze z czynszów i opłat trafiały do budżetu gminy. Właściwie wszystkie uwagi zgłaszane przez komisję zostały uwzględnione w projekcie.
Nie było zgody co do jednego. Chodzi o sprawę reprezentowania właściciela przed sądem np. w sprawach przeciw osobom zalegającym z opłatami na rzecz miasta.
- W raporcie pokontrolnym dotyczącym innych gmin Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że jedną z wad zarządzania mieniem komunalnym przez spółki gminne jest występowanie ich w imieniu właściciela, którym jest miasto przed sądami powszechnymi. Moim zdaniem powinien to robić burmistrz lub jego pełnomocnik – zwrócił uwagę W. Laur.
Janusz Mikuszewski twierdził, że owszem ZBK nie może występować w sądzie w imieniu miasta samodzielnie tzn. bez odpowiedniego pełnomocnictwa.
- A takiego przypadku nie było i sąd nigdy nie zwracał nam na to uwagi – oświadczyła prezes A. Rutkowska, która nie upierała się przy takim rozwiązaniu twierdząc że jest zapis ten zaproponowali mecenasi urzędu.
Mimo tych niewielkich rozbieżności radni z zadowoleniem przyjęli projekt umowy. Ich zadowolenie było tym większe, gdyż z ust wiceburmistrza usłyszeli, że sytuacja finansowa pozostałych miejskich spółek jest bardzo dobra. Zakład Energetyki Cieplnej realizuje nowe podłączenia w trybie awarii, a spółka budująca lotnisko w Modlinie, której udziałowcem jest Nowy Dwór, planuje podwyższenie kapitału. Udział miasta zostanie zwiększony do 10 mln zł.
- Zakład Wodociągu i Kanalizacji w przyszłym roku planuje modernizację oczyszczalni ścieków przy wsparciu środków zewnętrznych. Przygotowuje się także do podłączenia ogromnego osiedla przy ul. Dębowej. Będzie tam mieszkać ok. 2 tys. osób – informował radnych burmistrz J. Mikuszewski.
Marcin Giziński