Articles

Emocje wokół budżetu

Podczas  ostatniej XXXV zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin atmosfera rozgrzała się dopiero przy informacji o wykonaniu budżetu  za pierwsze półrocze tego roku. Wcześniej radni odczytali protokoły z XXXII – zwyczajnej i XXXIII – nadzwyczajnej sesji rady gminy, wysłuchali informacji o działaniach podjętych przez radę szczebla powiatowego oraz informacji o działalności wójta gminy. Do protokołów z poprzednich sesji nikt nie zgłaszał uwag
Radna Powiatowa Maria Jarząbek z Secymina poinformowała o decyzji  dodatkowego wykaszania poboczy dróg powiatowych, które w tym roku porastały wyjątkowo bujnie. Powiat  znalazł dodatkowe środki na działania konserwacyjne, zarówno na wykaszanie, jak i wycinanie krzewów i przycinanie drzew zarastających pobocza dróg. Prace te są już zlecone.
Utrzymanie i naprawa dróg pochłaniają ogromne środki, których brakuje na inne inwestycje.
Wójt dzieciom
Między sesjami wójt Mosakowski spotykał się z dyrektorami szkół, czuwając nad przygotowaniami do nowego roku . W tym czasie urząd gminy sporządził wnioski dotyczące budowy dwóch boisk szkolnych - „Orlików”, co pozwoli uzyskać dofinansowanie po 333 tysiące na każdą inwestycję z urzędu marszałkowskiego i ministerstwa sportu. Wyposażono także place zabaw dla dzieci w Górkach, Głusku i Leoncinie na sumę 140 tys.
Istotną sprawą było uruchomienie o czasie punktu przedszkolnego „Anulka”. Do tej pory wpłynęło 41 wniosków o przyjęcie dzieci, z których pozytywnie rozpatrzono 25, zgodnie z liczbą posiadanych miejsc. Na liście rezerwowej znalazło się 10 dzieci, a 16 nie zakwalifikowano. Uroczyste otwarcie przedszkola nastąpiło na 5 września.
Urząd gminy wyłożył także do publicznego wglądu plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowości Nowy Wilków, aby skutecznie uruchomić procedury pozyskania pieniędzy na inwestycje. 
Zagmatwane liczby
Kontrowersje wzbudziła informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze  2009 roku. Radna Małgorzata Pelczarowska z Wilkowa Nowego zarzuciła przygotowanym materiałom brak przejrzystości  i brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która -  zdaniem radnej - powinna być okazana  przed głosowaniem nad przyjęciem informacji. 
Według Małgorzaty Kurek, skarbnika UG Leoncin, materiały, które przygotowano  zgodnie z wymogami pragmatyki służbowej, zawierały wszystkie potrzebne informacje. Urząd wystąpił o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale nie ma obowiązku załączać tego dokumentu do przedstawionej informacji. 
Także wójt Józef Mosakowski stwierdził, że okazywane radnym dane są sporządzane zgodnie z wymogami  pragmatyki służbowej, jednolitej w całej Polsce.
W efekcie jednak radni przyjęli do wiadomości informacje i przegłosowali wszystkie przedstawione projekty uchwał: wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2009 rok, zgodę na wydzierżawienie nieruchomości we wsi Michałów  oraz zgodę na nabycie nieruchomości na cele gminne w Leoncinie oraz Michałowie. 
Andrzej Raciński