Articles

Na straży mieszkańców aglomeracji

Wyjątkowo intensywnie pracuje Rada Miejska w Nasielsku obecnej kadencji. Minęły zaledwie 32 miesiące od chwili rozpoczęcia jej działalności, a to gremium zebrało się już 38 razy na posiedzeniach plenarnych czyli sesjach

Wydaje się, że jest to swoisty rekord. Sesje odbywają się częściej niż raz w miesiącu. Do tego dochodzi radnym praca w komisjach. Wielu komisjach. Radni ciężko pracują.
Na ostatniej, 38. sesji rady miejskiej aż w dwóch punktach porządku obrad omawiano sprawy budżetu. W jednym z nich zmieniano uchwałę dotyczącą zmian w budżecie, a podjętą na poprzedniej sesji. W kolejnym punkcie dokonano kolejnych zmian w budżecie. Ostatecznie po zmianach budżet zamyka się kwotą 73.016.092,- zł po stronie dochodów i sumą 79.043.202,- zł po stronie wydatków. Planowany jest więc deficyt w kwocie 6.027.032,- zł. Zostanie on pokryty dochodami (?) z zaciąganych kredytów w kwocie 4.984.410,- zł i zaciąganych pożyczek w kwocie 1.042.700,- zł. Przewiduje się, że łączne wydatki na inwestycje w roku 2009 wyniosą 41.100.115,- zł. Obydwie uchwały w tej sprawie zostały przyjęte jednogłośnie.
Już jednak uchwała w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego nie znalazła takiej akceptacji radnych. Powodem było to, że jak powiedział jeden z nich, jest to kredyt na spłatę kredytu. Uchwała została podjęta 8 głosami „za” przy 5 głosach przeciwnych i 1 głosie „wstrzymującym”.
Koniec jednomyślności
Na tej sesji były podjęte dwie ważne uchwały. Pierwsza dotyczyła utworzenia Straży Miejskiej. Przyjęto ją 7 głosami ,,za” przy 7 głosach „wstrzymujących”. W ten sposób radni opozycyjni wyrazili swą wątpliwość na temat celowości powoływania tej formacji.
Być może tych wątpliwości byłoby mniej, gdyby to, co jest zapisane w ustawach i regulaminie było rozumiane jednoznacznie przez ogół społeczeństwa oraz tych, którzy tę straż powołują i tych, którzy w niej będą służyć.
Co mówi regulamin
W jednym z punktów regulaminu wyczytać można, że straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonuje swoje zadania z poszanowaniem godności i praw człowieka. Praktyka pokazuje, że najczęściej tego typu formacje stoją na straży interesów ludzi „władzy” (a to, co nazywamy władzą, powinno być służbą). Stąd pierwsze komentarze po decyzji rady zawarte w słowach: „Bójta się wójta” (czyt. burmistrza). Oby zaś powołanie takiej służby zamiast ładu i porządku nie przyniosło efektu odwrotnego od zamierzonego.
Zwłaszcza, że sporo mogą kosztować odszkodowania za przegrane przez miasto procesy. Ten koszt może być wyższy od ewentualnych wpływów z mandatów.
Nasielsk w aglomeracji
Ważną też dla Nasielska decyzją było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu propozycji planu aglomeracji Nasielsk. Projekt „Plan Aglomeracji Nasielsk” utworzonej na terenie: miasto Nasielsk oraz miejscowości Nowe i Stare Pieścirogi, Mogowo, Siennica został przez radę zaopiniowany pozytywnie. Do tego decyzja ta była jednogłośna.
Przyjęcie tego projektu dotyczy wprawdzie systemu kanalizacyjnego proponowanej aglomeracji (wskaźnik RLM), ale wskazuje jednocześnie na fakt, że Nasielsk z okolicznymi wioskami (brakuje w projekcie miejscowości Kosewo) tworzą zwarty obszar pod każdym względem i w niedalekiej przyszłości obszar ten winien stanowić pod względem prawnym jeden organizm miejski. Bo tak naprawdę już obecnie jest to jeden organizm, a wcześniejsze sugestie w tej sprawie były ignorowane lub odrzucane.
Andrzej Zawadzki